Teppei vs X (2008-10-05)

By in 未分類 on 2014年8月6日


WKGT in Numazu (2008-10-05)

Teppei(Blue): Wajutsu Keishukai Suruga Dojo
X: Wajutsu Keishukai Tokyo


Comments are closed.